regulamin - DanceLife - Szkoła tańca

tel. 696-033-419
tel. 730-940-715
64-920 Piła
ul. Rodła 5 (teren WOSS)
e-mail: dancelife.nauka@gmail.com
Przejdź do treści

Regulamin


1. Uczestnictwo w zajęciach  Szkoły Tańca Dance Life jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnego karnetu oraz dokonanie terminowej opłaty za zajęcia.
 Karnet okazujemy instruktorowi przed lekcją.
3. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
4. Użytkownikiem karnetu jest jedynie jej właściciel.
5. Miejsca w grupach są ograniczone, decyduje kolejność zgłoszeń.
6. W wyjątkowych przypadkach (np. niedyspozycji instruktora), STD zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, zmiany ich terminu, zorganizowania
 zastępstwa. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń, dostarczona do Uczestników telefonicznie lub przez e-mail.
7. Wysokość opłat za zajęcia taneczne opisana jest w cenniku.
8. Zajęcia trwają 50 minut.
9. Karnet uprawnia do uczestnictwa jedynie w zajęciach grupy, do której jest przypisany (został wykupiony).
10. Opłat dokonuje się z góry w pierwszym tygodniu danego miesiąca.
11. Karnety na zajęcia ważne są 30 dni – od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.
12. W przypadku chęci dołączenia do grupy w terminie późniejszym niż w pierwszym tygodniu danego miesiąca, po uprzednim ustaleniu z właścicielem, należna kwota zostaje pomniejszona o liczbę zajęć która już się odbyła, a więc zależy od ilości zajęć pozostałych do końca danego miesiąca.
13. W przypadku niepojawienia się na zajęciach, Szkoła Tańca Dance Life nie zwraca wniesionych opłat.
  Uczestnik może odrobić zajęcia w danym miesiącu.
14. Zajęcia odrabiać można jedynie w wyznaczonych grupach – termin odrabiania zajęć należy ustalić z prowadzącym instruktorem (osobiscie, telefonicznie lub mailowo).
15. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia na czyste – niepozostawiające śladów i nieniszczące podłogi.
16. Uczestnik ponosi całkowity koszt za zniszczenia dokonane na terenie szkoły. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
17. Filmowanie i fotografowanie zajęć bez zgody instruktora jest zabronione.
18. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników zajęć.
19. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia. Choroby i urazy należy zgłaszać instruktorowi
   przed zajęciami. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik jest skreślany z listy uczestników kursu.
20. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć danej grupy oraz instruktorzy.
21. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów. itp. do celów promocyjnych i informacyjnych.
22. Szkoła nie gwarantuje partnerów do tańca, ale pomaga ich znaleźć.
23. Szkoła Tańca Dancelife nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje uczestników zajęć powstałe podczas zajęć. Uczestnik zajęć wykonuje ćwiczenia na zajęciach na własną odpowiedzialność.
24. Szkoła Tańca Dancelife nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków.
25. Brak znajomości niniejszego Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
26. Sprawy które nie są objęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela Szkoły Tańca.
27. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.
Wróć do spisu treści